Prijsafspraken

Van toepassing op: ontwerp in opdracht

Op de offerte worden alle diensten en de daaraan gekoppelde kosten benoemd. Voor extra werkzaamheden buiten deze genoemde diensten om wordt een meerprijs berekend. Deze extra kosten worden duidelijk gecommuniceerd met de opdrachtgever.

De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd.
Bij het akkoord gaan met de toegestuurde offerte, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Studio JOEN.
Wanneer de opdracht, na schriftelijk akkoord op de offerte door de Opdrachtgever, wordt geannuleerd, worden de kosten voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

 

Facturatie

Van toepassing op: ontwerp in opdracht

De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden door Opdrachtgever.

Over het verschuldigde bedrag zal de Opdrachtgever na dit tijdstip een rente gelijk aan de wettelijke rente (voor handelstransacties) verschuldigd zijn. Bij in gebreke blijven komen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals incassokosten) voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Auteursrecht & licentie

De ontwerpen blijven te allen tijde eigendom van Studio JOEN, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Het is niet toegestaan, zonder overleg met Studio JOEN, wijzigingen aan te brengen in de ontwerpen. 

 

Van toepassing op: ontwerp in opdracht
Studio JOEN is gerechtigd de ontwerpen te gebruiken voor promotiedoeleinden. Hieronder vallen social media, portfolio en promoties.

Indien er persoonsgegevens zichtbaar zijn op het ontwerp zal vooraf toestemming worden gevraagd door Studio JOEN aan Opdrachtgever om het te gebruiken voor promotiedoeleinden.
Als Opdrachtgever de illustratie zou willen gebruiken voor andere doeleinden dan op voorhand is afgesproken, dan moet dit worden afgestemd met de Studio JOEN. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

 

Uitvoering

Van toepassing op: ontwerp in opdracht

De Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van Studio JOEN. Studio JOEN zal de content naar eigen inzicht maken en bewerken.
Er zullen twee feedbackmomenten plaatsvinden waarbij de Opdrachtgever eventuele wijzigingen kan doorgeven. Deze zijn inbegrepen bij de prijs.
De verantwoordelijkheid voor vertraging door een late reactie van de Opdrachtgever in het kader van het feedbackmoment, ligt dan ook bij de Opdrachtgever en kan een verschuiving van de opleverdeadline betekenen.

 

Aansprakelijkheid

Van toepassing op: ontwerp in opdracht

Studio JOEN is niet verantwoordelijk voor fouten in de tekst of in het eventuele drukwerk. Na controle en schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever over het definitieve ontwerp is geen aanspraak te maken op correctie(s) door Studio JOEN.

Studio JOEN is niet aansprakelijk voor schade of vertraging, ontstaan doordat onjuiste gegevens, hetzij leveringsinformatie of anders, zijn doorgegeven door de Opdrachtgever.

Studio JOEN is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.

 

Levering

De producten, besteld in de webshop van Studio JOEN kunnen binnen 14 dagen worden geretourneerd, mits in de nieuwstaat waarin ze ook geleverd zijn. De kosten van de retour zijn voor de klant. 

 

Van toepassing op: ontwerp in opdracht

Studio JOEN zal zich inspannen om de geschatte levertermijn, die Studio JOEN en Opdrachtgever zijn overeengekomen, na te leven, echter kunnen aan deze inschatting geen rechten worden ontleend.
Het is niet mogelijk om persoonlijke ontwerpen te retourneren.
De eventuele verzendkosten zijn voor de Opdrachtgever.